Blowtherm

Ochrona Danych

Ochrona Danych

Informacja dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blowtherm Polska sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Podmiejska 31,  41-940 Piekary Śląskie, dalej „Spółka”.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przedstawienia oferty usług własnych,  informacji,  promocji  i potrzeb funkcjonowania Spółki na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),     
  • zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,  na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi księgowe, opiniowania prawnego, kurierskie, czy pocztowe
 • dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa,  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO),   prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO),  prawo do ograniczenia przetwarzana (art.18 RODO),  prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO),  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).
 • Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji świadczonych przez Spółkę usług.

Administrator